מנופת צופים

לומדות, חסידות, סיפורים ועובדות

הגאון ר' אברהם קאמער שליט"א ר"מ בישיבת אלכסנדר

ברוקלין נ.י. תשפ"ג

אהלי יעקב

בירורי הלכה

הגאון הגדול ר' יעקב אליהו אונדסדארפער שליט"א אב"ד ראשית חכמה

מאנטריאול תשפ"ב

דברי אהרן

רמזים ופרפראות על דרך החסידות

הרב ר' אהרן פריעדמאן שליט"א

שיכון סקווירא נ.י. סיוון תשפ"ג

שיחות התעוררות

בענין עבודת ימי חודש אלול וראש השנה

הרה"צ ר' שלום רוקח שליט"א נכד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א

עיה"ק ירושלים אלול תשפ"ב

קובץ שפתי חכמים

שיעורים ודרשות שנאמרו בהיכל כולל 'שפתי רפאל'

הגה"צ ר' שמואל שלמה שפיטץ שליט"א אבדק"ק רענדיק

מאנסי נ.י. תשפ"ב

חדוותא דשמעתתא

שיעורים ויסודות במסכת כתובות

הגאון ר' יחיאל מאיר פאנעט שליט"א ראש כולל 'ברכת אהרן' וחתן כ"ק אדמו"ר מגארליץ זצ"ל

בני ברק אדר תשפ"א