קובץ שפתי חכמים​

שיעורים ודרשות
לעורר שפתי ישנים
שנמסרו בהיכל כולל 'שפתי רפאל'​​ מאנסי
בנשיאות אבדק"ק רענדיק
הגה"צ ר' שמואל שלמה שפיטץ שליט"א
בהגה"צ אבדק"ק ביסטריץ זצוק"ל